Weghalen?

Lorem ipsum dolor sit amet. In blandit viverra nisl, ac efficitur augue consequat convallis. Lorem ipsum dolor sit amet.

Privacyverklaring

1. INLEIDING
Deze verklaring beschrijft het beleid van Adviesburo Verhoef BV op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

Adviesburo Verhoef biedt verschillende diensten aan waarbij Adviesburo Verhoef ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens) verwerkt. Adviesburo Verhoef werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven.

Adviesburo Verhoef gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Adviesburo Verhoef houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. CONTACT MET ADVIESBURO VERHOEF
Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Adviesburo Verhoef BV
Keulenstraat 18
7418 ET  Deventer
Tel: 0570 - 680 100 (maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur)
Mail: info@verhoef.net

3. PERSOONSGEGEVENS
Adviesburo Verhoef verwerkt uw persoonsgegevens op verschillende manieren. Dit doen wij wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten (verlenen van een opdracht), zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of voor een bijeenkomst of wanneer u uw gegevens zelf aan ons verstrekt (mail, brief of visitekaartje). Wij verwerken uw gegevens om de nieuwsbrief te verzenden, contact met u op te nemen en voor het uitvoeren van de overeenkomst (van opdracht). De gegevens die Adviesburo Verhoef verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt.

De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is uw toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijk belang of een gerechtvaardigd belang. De volgende gegevens worden in onze administratie opgenomen: naam, geslacht, bedrijfsnaam, functie, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres en facturatiegegevens. Daarnaast verzamelen wij identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s). Persoonsgegevens worden ook verwerkt terwijl er (nog) geen contact is met u en Adviesburo Verhoef, doordat wij u gevonden hebben, oriënteren zijn voor onze dienstverlening of dat een collega van u uw naam aan ons heeft doorgegeven.

Uw persoonsgegevens worden na beeindiging van onze dienstverband, 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaartermijn. Indien geen dienstverband ontstaan is, worden uw persoonsgegevens, in het 5e jaar na het laatste contact verwijderd (31 december).

4. VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
Adviesburo Verhoef verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Adviesburo Verhoef maakt gebruik van externe partijen voor:

 • (financiële) administratie;
 • verzorgen van eventuele nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • hulp bij het innen van onbetaalde facturen;
 • redactie, vormgeving van drukwerk t.b.v. marketing (hardcopy en softcopy) en sociale media;
 • ICT infrastructuur;
 • aanvullende incidentele zaken.

Uw persoonsgegevens worden wel aan derden beschikbaar gesteld indien daarvoor een wettelijke verplichting geldt.

5. BEVEILIGING EN BEWARING
Adviesburo Verhoef neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Adviesburo Verhoef bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, zoals hiervoor vermeld.

De volgende maatregelen zijn getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Alle personen die namens Adviesburo Verhoef van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.
 • Bij Adviesburo Verhoef werken wij zoveel mogelijk papierloos en hebben een "clean desk policy". Als wij persoonlijke gegevens op papier hebben, zorgen wij voor adequate bewaring (zoals in afgesloten kasten) en vernietiging (papierversnipperaars).
 • Door Adviesburo Verhoef worden USB-sticks niet gebruikt voor opslag van persoonsgegevens, tenzij er geen andere mogelijkheid is.
 • De infrastructuur van Adviesburo Verhoef is beveiligd en voorzien de nodige virusbescherming en firewalls. Daarnaast zijn alle PC's voorzien van een wachtwoord en worden schermen automatisch uitgeschakeld.
 • Adviesburo Verhoef maakt gebruik van een back-up systeem, inclusief persoonsgegevens, voor herstel bij fysieke of technische incidenten. Back-ups worden gemaakt over een versleutelde verbinding en niet toegankelijk voor onbevoegden.
 • Adviesburo Verhoef stuurt gegevens via een beveiligde internetverbinding, herkenbaar aan de adresbalk met de volgende kenmerken: https en groene hangslotje.
 • Adviesburo Verhoef test haar beveiliging periodiek en neemt daarop passende verbetering, indien mogelijk. Adviesburo Verhoef staat altijd open voor verbetersuggesties.
 • Adviesburo Verhoef sluit alle kasten en de kantoorruimte af, na beëindiging van de werkdag. Ons pand is voorzien van een alarmsysteem.

6. COOKIES EN PROFILERING
Adviesburo Verhoef gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Adviesburo Verhoef gebruikt op dit moment geen analytische cookies op de Verhoef-website(s) en landingssites.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. WEBSITES VAN DERDEN
De website van Adviesburo Verhoef kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Adviesburo Verhoef is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

8. SOCIAL MEDIA
De sociale media knoppen op deze website en mails zijn opgenomen om pagina's te kunnen delen via sociale media netwerken Twitter, LinkedIn en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende sociale media netwerk. Lees de privacy verklaringen van Twitter, LinkedIn en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

9. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

10. UW RECHTEN: INZAGE EN WIJZIGEN VAN GEGEVENS
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Adviesburo Verhoef een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

11. KLACHTEN
Adviesburo Verhoef hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.